FAALİYET ALANLARIMIZ

AİLE VE ŞAHIS HUKUKU

Çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanma davaları

Nafaka davaları(tedbir nafakası, nafakanın kaldırılması, nafakanın indirilmesi, nafakanın artırılması)

Nişanın bozulmasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları

Velayet davaları

Vesayet davaları

Edinilmiş malların tasfiyesi davaları

Kişisel eşyaların iadesi davaları

Ziynet ve çeyiz eşyası davaları

Evlenmeye izin davaları

Bekleme süresinin kaldırılması davaları

Evlat edinme

Soybağının (nesebin) reddi, tanıma ve babalık davaları

Ailenin ve çocukların korunması(gerekli tedbirlerin alınması)

Çocuk mallarının korunması davaları

Aile konutu şerhi konulması ve kaldırılması

Aile hukuku çerçevesinde her türlü danışma faaliyeti

MİRAS HUKUKU

Mirasın reddi

İzaleyi Şüyu(Ortaklığın giderilmesi davası)

Elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi davası

Vasiyetname hazırlanması ve vasiyetnamenin iptali

Veraset ilamı

Tenkis (saklı pay) davaları

Muris muvazaası nedeniyle iptal davaları

Tereke tespiti

Miras şirketine mümessil tayini

Miras hissesinin devri

Miras taksimi ve taksim davası

Miras hukuku çerçevesinde her türlü danışma faaliyeti

KİRA HUKUKU

Kira sözleşmeleri

Tahliye taahhütnamesi

Kira alacaklarının icra yoluyla takibi

Tahliye Davaları

Kira ile ilgili hususlarda ihtarnameler hazırlanması

Kira alacağı davaları

Kira alacağının tespiti davaları

Kira hukuku çerçevesinde her türlü danışma faaliyeti 

Kayseri Develi  Avukat Hukuk Bürosu 

Hukuki Faaliyet Alanlarımız

Develi  Avukat Hukuk Bürosu 

CEZA HUKUKU

Ceza soruşturması, kovuşturması ve üst kanun yolları aşamasının tamamı

Tutukluluk ve adli kontrol hükümlerine itiraz

Ceza hukuku çerçevesinde soruşturma ve hazırlık aşamasında ifadeye eşlik etme

Kasten/taksirle adam öldürme

Kasten/taksirle yaralama

Hakaret

Tehdit

Şantaj

İftira

Hırsızlık

Güveni kötüye kullanma

Mala zarar verme

Dolandırıcılık

Mala zarar verme

Resmi ve özel belgede sahtecilik

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, temini, ticareti, kullanımını kolaylaştırmak

Trafik güvenliği tehlikeye sokma

Göçmen Kaçakçılığı, insan ticareti

Konut Dokunulmazlığının İhlali

Cinsel suçlar

Ceza hukuku çerçevesinde her türlü danışma faaliyeti

İDARE HUKUKU

Tam yargı davaları

Her türlü iptal davaları 

Arazi toplulaştırmalarında iptal davası 

İdari yaptırımların iptali

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi cezalarına itiraz ve iptal davaları

İdari tazminat davaları

Tıbbi müdahaleden kaynaklanan tam yargı davaları

Memurlara harcırah ve yolluk ödenekleri ödenmesi davaları

Yürütmeyi Durdurma talepleri

İdare hukuku çerçevesinde her türlü danışma faaliyeti

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra takipleri(İlamlı, ilamsız/ kurumsal ve kişisel icra takipleri)

Kambiyo senetlerine mahsus icra takipleri

İcra takiplerine itiraz

İtirazın iptali ve kaldırılması davaları

Menfi tespit davaları

Kıymet takdirine İtiraz

Meskeniyet şikayeti

Nafaka şikayeti

Taahhüdü ihlal şikayeti

Karşılıksız çek keşide etme şikayeti

Sıra cetveline itiraz

İstihkak davaları

İcra memuru muamelesini şikayet

İhalenin feshi davaları

İpoteğin kaldırılması (fekki) davaları

İflas masasına kaydedilme

İcra ve İflas hukuku çerçevesinde her türlü danışma faaliyeti

Hukuki Faaliyet Alanlarımız

Kayseri Develi Hukuk Avukatlık Bürosu 

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU

Delil tespiti davası

Haksız rekabet davaları

Hükümsüzlük

Maddi ve manevi tazminat davaları

Marka ve patent tescili ve tescile itiraz davaları

Marka ve patent iptal davaları

Telif hakkı tespit ve tazminat davaları

Tecavüzün önlenmesi davası 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Kıdem ve ihbar tazminatı

Ücret alacakları, fazla çalışma alacağı

Yıllık izin, UBGT alacakları

İşe iade davaları

İş kazasının tespiti

İş kazasından kaynaklanan tazminat davaları

Maluliyetin tespiti davaları

Geçici ve kalıcı iş göremezlik tazminatları

Meslek hastalıklarının tespiti 

Meslek hastalıklarından kaynaklanan tazminat davaları

Maaş iptali, maaş bağlanması

Bağkur ve sigortalılığın tespiti

Hizmet Tespiti davaları

Çakışmanın giderilmesi davaları

Emekliliğin tespiti ve iptali davaları

Esnaf kaydının tespiti

İş hukuku çerçevesinde her türlü danışma faaliyeti

BORÇLAR HUKUKU

Tasarrufun iptali davaları

Kişisel hakların zedelenmesi sebebiyle maddi ve manevi tazminat davaları

Trafik kazalarından kaynaklı destekten yoksun kalma tazminatı, maddi ve manevi tazminat davaları

Araç değer kaybı

Rücuen tazminat

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici davaları

Tüketici hakem heyeti başvuruları

Tüketici hukukuna ilişkin her türlü danışmanlık hizmetleri 

Hukuki Faaliyet Alanlarımız

Develi Hukuk Avukatlık Bürosu 

BANKACILIK HUKUKU

Taraflardan biri banka olan her türlü bankacılık hizmetinden kaynaklı davalar ve danışmanlık hizmetleri

BELEDİYE VE İMAR HUKUKU

Belediye imar planı iptali davaları,

İmar Kanununun 18. maddesi uygulanması iptali davaları, 

1/1.000 1/5.000 1/10.000’lik vb. imar planı iptali davaları

İhale davaları

Etiketler: Kayseri Avukat, Develi Avukat, Kayseri Hukuk Bürosu, Develi Hukuk Bürosu, Develi Avukatları, Demir Hukuk Bürosu, Develi’de Avukat