İCRA VE İFLAS HUKUKU

 • İcra takipleri(İlamlı, ilamsız/ kurumsal ve kişisel icra takipleri)
 • Kambiyo senetlerine mahsus icra takipleri
 • İcra takiplerine itiraz
 • İtirazın iptali ve kaldırılması davaları
 • Menfi tespit davaları
 • Kıymet takdirine İtiraz
 • Meskeniyet şikayeti
 • Nafaka şikayeti
 • Taahhüdü ihlal şikayeti
 • Karşılıksız çek keşide etme şikayeti
 • Sıra cetveline itiraz
 • İstihkak davaları
 • İcra memuru muamelesini şikayet
 • İhalenin feshi davaları
 • İpoteğin kaldırılması (fekki) davaları
 • İflas masasına kaydedilme
 • İcra ve İflas hukuku çerçevesinde her türlü danışma faaliyeti