İDARE HUKUKU

 • Tam yargı davaları
 • Her türlü iptal davaları 
 • Arazi toplulaştırmalarında iptal davası 
 • İdari yaptırımların iptali
 • Vergi Uyuşmazlıkları
 • Vergi cezalarına itiraz ve iptal davaları
 • İdari tazminat davaları
 • Tıbbi müdahaleden kaynaklanan tam yargı davaları
 • Memurlara harcırah ve yolluk ödenekleri ödenmesi davaları
 • Yürütmeyi Durdurma talepleri
 • İdare hukuku çerçevesinde her türlü danışma faaliyeti